Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

 

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www oraz BIP Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki
w Wiśniowej

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strony podmiotowe Systemu BIP Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • standardowe skróty klawiaturowe.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Mendocha
 • E-mail: pckit@strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 2765 590

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
 • Adres: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 193
 • E-mail: pckit@strzyzowski.pl
 • Telefon: 172765590

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

38-124 Wiśniowa 193

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynków prowadzi łącznie dziesięć wejść: cztery z nich dotyczą budynku Folwarcznego nr 1,
w którym znajdują się miejsca noclegowe i sala konferencyjna. Budynek jest parterowy i jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cztery kolejne wejścia usytuowane są w budynku Folwarcznym nr 2. W tym budynku mieści się administracja, sala konferencyjna i miejsca noclegowe. Trzy z tych wejść dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dwa wejścia zlokalizowane są
w budynku Oficyny. Jedno z tych wejść posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. 

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynkach nie ma udogodnień w postaci informacji głosowych i ze względu na zabytkowych charakter miejsca wind. Korytarze i schody w w/w obiektach są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

 

Opis dostępności toalet

Przy korytarzu, w budynku Folwarcznym 1 oraz w Oficynie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostępności parkingu

Na terenie kompleksu znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym.

 

Dodatkowe informacje

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Staramy się tworzyć treści zrozumiałe oraz formatować je zgodnie z zasadami dostępności.
 • Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć widok należy skorzystać z poniższych kombinacji klawiszy:
  • Firefox, Chrome, Edge:
   • [ctrl] oraz [+] - powiększenie widoku,
   • [ctrl] oraz [-] - zmniejszenie widoku,
  • Opera:
   • [shift] oraz [+] - powiększenie widoku,
   • [shift] oraz [-] - zmniejszenie widoku.

 

Godziny otwarcia:

sezon letni
(01.05. - 30.09.)
od 7:30 do 20:00
(od poniedziałku do piątku)

 

sezon zimowy
(01.10 - 30.04)
od 7:30 - 15:30
(od poniedziałku do piątku).

Sobota / niedziela po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

 

Powiatowe Centrum Kultury
i Turystyki w Wiśniowej

  

38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
kom. 790 221 823

e-mail: pckit@strzyzowski.pl

www.zpdif.jimdo.pl