Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (PCKiT), Wiśniowa 193,
  38-124 Wiśniowa.
 •  Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Marcinem Kołodziejem możliwy jest pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

o   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PCKiT  art. 6 ust 1 pkt c.

o   wykonywania przez PCKiT zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej PCKiT art. 6 ust 1 pkt e.

o   wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust 1 pkt b.

o   w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
art. 6 ust 1 pkt a.

 • Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań jednostki.
 • Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 •  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w ramach wykonywania zadań publicznych jest Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

 

Dane osobowe przetwarzane w systemie, tj. wizerunek osób, czyny, czas i miejsce, tworzą zbiór danych osobowych - Monitoring wizyjny Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

 

Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
i wokół budynków Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (zapewnienie porządku, bezpieczeństwa i mienia na określonym terenie).
 2. Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie  30 dni.
 3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zapis z monitoringu może być udostępniony podmiotom trzecim upoważnionym z mocy prawa.
 5. Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych naruszyło przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod.strzyzow@gmail.com

 

Wykaz miejsc umieszczenia kamer systemu monitoringu wizyjnego
w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

 

Otoczenie budynku folwarcznego I,

Korytarze w budynku folwarcznym I,

Sala konferencyjna w budynku folwarcznym I,

Korytarz na parterze w budynku folwarcznym II,

Sala konferencyjna w budynku folwarcznym II,

Klatka schodowa w budynku folwarcznym II,

Korytarz na piętrze w budynku folwarcznym II,

Otoczenie budynku Oficyny,

Pomieszczenia wystawowe na parterze Oficyny,

Korytarze na parterze Oficyny,

Pomieszczenia wystawowe na piętrze Oficyny,

Korytarze na piętrze Oficyny.

Godziny otwarcia:

sezon letni
(01.05. - 30.09.)
od 7:30 do 20:00
(od poniedziałku do piątku)

 

sezon zimowy
(01.10 - 30.04)
od 7:30 - 15:30
(od poniedziałku do piątku).

Sobota / niedziela po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

 

Powiatowe Centrum Kultury
i Turystyki w Wiśniowej

  

38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
kom. 790 221 823

e-mail: pckit@strzyzowski.pl

www.zpdif.jimdo.pl